NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU

                                                                                 
NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU 

Thương ôi! con  Đức Chúa Trời ra đời, chịu trăm nghìn sự thương khó, cho đến chết vì tội thiên hạ ¥

THỨ NHẤT THÌ NGẮM
       Khi Đức Chúa Giêsu đã đến ngày dọn chịu nạn, mà chuộc tội cho thiên hạ¥ thì có Giuđa là môn đệ, Đức Chúa Giêsu đã nuôi nó nhiều năm, dạy dỗ những sự hiền lành¥ ma quỷ dục lòng nó, bán Đức Chúa Giêsu cho quân Giu-dêu ba mươi đồng bạc¥ Vậy Đức Chúa Giêsu thương thiên hạ, toan liều mình chịu chết, thì giã Đức Mẹ mà đi thành Giê-ru-sa-lem, là thủ đô nước Giu-đê-a¥ Song le trước chịu nạn, thì đêm ấy Đức Chúa Giêsu lấy nước mà quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, cùng rửa chân Giuđa với,¤ chẳng những nước không, cùng lấy nước mắt rửa chân nó nữa, vì thương tiếc linh hồn ấy rình mất¥ Đoạn Đức Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể, mà nuôi lấy linh hồn loài người ta cho đến hết đời¥
          Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kính mừng¥ Đội ơn Đức Chúa Giêsu đã truyền phép Thịt Máu mình cho chúng tôi, lại xin xuống sức giữ đạo cho lọn, chớ bắt chước Giuđa bán Đức Chúa Giêsu làm vậy¥ Amen.


           THỨ HAI THÌ NGẮM

        Khi Đức Chúa Giêsu đêm ấy thấy tội thiên hạ, cùng Giuđa phải sa hoả ngục, cùng kẻ ngày sau theo ý nó, thì Đức Chúa Giêsu lo buồn sầu não, liền vào một vườn làng ấy gọi là Giết-si-ma-ni, thì chọn ba môn đệ đi cùng, một là ông thánh Phêrô, hai là ông thánh Gia-cô-bê, ba là ông thánh Gioan¥ Thì Đức Chúa Giêsu sấp mình xuống đất, cầu cùng Đức Chúa Cha ba lần¥ Đang khi còn nguyện, thì Đức Chúa Cha sai một thiên thần yên ủi Đức Chúa Giêsu vào chịu nạn, cho cả và loài người ta được khỏi tội¥ Đoạn Đức Chúa Giêsu lo lắm, cho nên nhọc, cả và mình những mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất¥
         Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kính mừng¥ Thương Đức Chúa Giêsu lo buồn vì chúng tôi, xin dốc lòng chừa mọi tội, kẻo làm cho Đức Chúa Giêsu lo buồn làm vậy¥ Amen


THỨ BA THÌ NGẮM
      
               Khi Đức Chúa Giêsu đã biết Giuđa cùng các quân dữ đã đến gần, thì Đức Chúa Giêsu ra rước nó¥ Bấy giờ Giuđa giả chước đến hôn mặt Đức Chúa Giêsu, mà Người đã biết lòng nó độc, thì nhịn mà chào nó¥ Đoạn liền hỏi quân dữ rằng:¥ Bay đi tìm ai? Nó thưa rằng:¥ Chúng ta đi tìm Giêsu-na-gia-rét¥ Bấy giờ Đức Chúa Giêsu phán rằng:¥ “nầy ta”, nó liền ngã ra hết¥ Đoạn Đức Chúa Giêsu cho đứng dậy, mà hỏi lại như khi trước, nó lại thưa như vậy, thì Người mới phó mình cho nó bắt¥ Khi ấy ông thánh Phêrô chém đứt tai một người đầy tớ thầy cả Giu-dêu, mà Đức Chúa Giêsu quở ông thánh Phêrô, cùng chữa tai người ấy cho đ㥠Bấy giờ quân dữ lấy xiềng sắt, cùng dây da, mà buộc cổ, và trói tay Đức Chúa Giêsu, cùng đấm miệng ba mươi lần mà lôi đi¥ Đêm ấy Người ngã xuống đất bảy lần; mà quân dữ đạp dậy, có kẻ lấy cán gươm mà thúc; có kẻ lấy đuốc hoa trước mặt, lại châm vào mình cho tắt đi¥ Sau nữa đến sông thì nó đi trên cầu, mà dòng dây bắt Đức Chúa Giêsu lội dưới sông lạnh lẽo giá rét¥
        Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kính mừng¥ Thương Đức Chúa Giêsu, xưa chịu khó vì chúng tôi; xin mở dây là tội buộc linh hồn chúng tôi¥ Amen


THỨ BỐN THÌ NGẮM
   
          Khi quân dữ nộp Đức Chúa Giêsu cho Annát, là cha vợ Cai-pha làm thầy cả Giu-dêu, mà Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khó trong nhà ấy, đoạn mới nộp cho Cai-pha¥ Bấy giờ có một người các quan, xỏ tay vào bao sắt, mà vả ngang mặt Đức Chúa Giêsu, trước mặt thiên hạ¥ Thầy cả Giu-dêu nghe thấy Đức Chúa Giêsu, xưng ra mình là con Đức Chúa Trời, thì mắng rằng:¥ ấy bay đã thấy nó nói lời lỗi làm vậy,  còn tìm chứng nào làm chi nữa, mà chẳng giết đi cho rồi¥ Đêm ấy quân dữ bắt trói cánh tay Đức Chúa Giêsu vào cột đá, mà lấy khăn che mặt, đoạn mới nhổ, cùng giật tóc và râu Đức Chúa Giêsu, lại lấy roi, cùng đế giày đánh ngang mặt, lại vả thâu đêm bốn trăm lần¥ Đêm ấy có kẻ hỏi ông thánh Phêrô rằng:¥ mày phải là môn đệ Giêsu chăng? Ông thánh Phêrô liền sợ, mà chối ba lần rằng:¥ tôi chẳng biết người ấy là ai¥ Đức Chúa Giêsu thương mà trở mặt ra xem ông thánh Phêrô, bấy giờ người mới ăn năn tội ấy lắm, ra ngoài khóc lóc chẳng có khi đừng,¤ lọn đời đến sáng mai gà gáy nhớ đến tội xưa liền khóc lóc¥
          Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kính mừng¥ Thương Đức Chúa Giêsu, xin cho chúng tôi mạnh sức mà xưng đạo Đức Chúa Giêsu ra kẻo ngày nào chối chăng. Amen

THỨ NĂM THÌ NGẮM

       Khi quân dữ sớm mai nộp Đức Chúa Giêsu cho quan trấn thủ tên là Phi-la-tô, mà quan ấy xét chẳng thấy sự gì lỗi thì khiến tha; nhưng mà quân ấy kêu can chẳng cho¥ Thì Phi-la-tô phó Đức Chúa Giêsu mặc cho vua Hê-rô-đê xét, mà Hê-rô-đê hỏi mọi lẽ, song le Đức Chúa Giêsu chẳng thưa một điều, cho nên vua ấy giận mà chê rằng:¥ Người này dại, nào biết gì mà nộp cho ta xét làm sao?¥ Đoạn khiến lấy áo trắng cho mặc rằng:¥ người dại thì mặc áo ấy, mà đem về trả quan Phi-la-tô¥ Khi còn đi dọc đàng, thì quân ấy đánh Đức Chúa Giêsu cùng làm những sự xấu hổ¥ Phi-la-tô thấy Đức Chúa Giêsu thì thương, vốn thói Giu-dêu, đến ngày lễ cả thường tha một người tù; cùng có đứa trộm cướp giết người, tên là Ba-ra-ba cầm đó, thì Phi-la-tô hỏi dân rằng:¥ “một là Giêsu, hai là Ba-ra-ba, bay muốn tha ai?”¥ Bấy giờ nó thưa rằng:¥ “Tha Ba-ra-ba, giết Giêsu mà chớ”¥
            Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kính mừng¥ Thương Đức Chúa Giêsu, xưa chịu xấu hổ vì chúng tôi, xin cho chúng tôi được lòng kính mến Đức Chúa Giêsu trên hết mọi sự, chớ bắt chước quân Giu-dêu yêu kẻ gian dữ, mà bỏ mạch mọi sự lành làm chi¤ Amen.


THỨ SÁU THÌ NGẮM

      Khi Phi-la-tô thấy dân chẳng chịu tha Đức Chúa Giêsu, mà phó cho một cơ quân là sáu trăm sáu mươi sáu người,¥ thì khiến đánh Đức Chúa Giêsu cho đẹp lòng quân Giu-dêu¥ Bấy giờ nó lột áo ra, liền trói chân tay vào cột đá, lấy ngành gai, giây da, cùng xiềng sắt, đánh cả và mình Đức Chúa Giêsu dư năm nghìn đòn, cho nên nát hết thịt ra, xem thấy xương, chẳng còn nơi đâu lành,¥ mặt mũi chẳng còn hình tượng người ta nữa¥ Song le bấy nhiêu quân ấy, chẳng có ai thương Đức Chúa Giêsu sốt; nó đánh nhọc mọi tay, nhưng mà trong lòng người còn muốn chịu khó nữa, vì tội thiên hạ¥
         Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kính mừng¥ Thương Đức Chúa Giêsu phải chịu đòn như kẻ trộm cướp trước mặt thiên hạ¤ Xin cho chúng tôi dốc lòng chừa tội, làm cho Đức Chúa Giêsu phải đòn làm vậy¥ AmenTHỨ BẢY THÌ NGẮM
         Khi quân dữ đã đánh Đức Chúa Giêsu đoạn, thì người mặc áo vào, mà áo ấy dính máu nơi dấu đòn đánh, thì quân dữ lại giật áo đi, cho nên máu nơi dấu đòn đánh lại chảy ra theo¥ Nó liền khiến Đức Chúa Giêsu  mặc một áo đỏ, đoạn lấy những gai khoanh tròn làm nén, đóng vào đầu Đức Chúa Giêsu, bảy mươi hai cái gai thì lọt vào óc, máu chảy xuống đầy mặt dòng dòng¥ Nó liền khiến người ngồi, đoạn quỳ xuống nhạo rằng:¥ “Tâu vua Giu-dêu”, cùng nhổ ngang mặt¤ Có đứa lấy dùi mà va trên gai lọt vào cho lắm, có kẻ thì vả ngang mặt, cho nên máu trong miệng chảy ra¥
          Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kính mừng¥ Thương Đức Chúa Giêsu là Chúa thật trời đất, xin cho chúng tôi thờ phượng cùng kính mến trên hết mọi sự¥ Amen

       


THỨ TÁM THÌ NGẮM

       Khi Phi-la-tô thấy các quan làm khốn Đức Chúa Giêsu quá lẽ lắm thì thương, mà ngờ là dân xem thấy hình tượng khốn nạn làm vậy,cũng thương chăng¥ Thì Phi-la-tô đem người lên cao trước mặt thiên hạ mà rằng:¥ “Nầy là người ấy”, dân liền kêu lên rằng:¥ “đem đi! Đem đi! Đóng đinh nó vào thập giᔥ Phi-la-tô lại rằng:¥ “Ta đóng đinh vua các ngươi làm sao?” Dân thưa rằng:¥ chúng tôi có một vua tên là Xê-da-rê mà chớ”¥ Bấy giờ Phi-la-tô thấy mất công; sợ dân cáo mình cùng vua chăng thì phó Đức Chúa Giêsu cho dân đem đi giết¥
          Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh lạy, mười kinh kính mừng¥ Thương Đức Chúa Giêsu, xin cho chúng tôi giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu cho đến trọn đời, chớ bắt chước quân Giu-dêu chẳng nhận Đức Chúa Giêsu làm vậy¥ Amen.
THỨ CHÍN THÌ NGẮM
       
        Khi quân Giu-dêu đóng cây thánh giá nặng lắm, mà nó khiến Đức Chúa Giêsu vác đi thì Người yếu nhọc hết sức, vác đi lâu ngã xuống đất, mà quân dữ chẳng thương, lại đạp dậy, dục đi cho chóng¥ Sau nữa, nó sợ người chết dọc đường chẳng đến nơi chăng, thì nó mượn một người đi đàng vác đỡ¥ Khi ấy cả và thiên hạ theo mà xem; song le những người mến Đức Chúa Giêsu thì thương khóc lóc¥ mà người trở lại mặt rằng:¥ “Ơ con thành Giê-ru-sa-lem, chớ khóc thương ta làm chi, một khóc thương các ngươi, cùng các con cháu ngươi ngày sau phải khốn mà chớ”¤ Đang khi Người còn vác thánh giá đi, thì có một bà đạo đức tên là Vêrônica thấy mặt mũi Đức Chúa Giêsu những máu chảy ra, thì bà ấy trao khăn cho người lót mặt đi, hết hình tượng mặt, liền in vào trong khăn ấy, rày hãy còn ở thành Rô-ma¥
        Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kính mừng¥ Thương Đức Chúa Giêsu, vác thánh giá nặng vì tội chúng tôi. Xin cho chúng tôi được lòng ghét tội, kẻo làm khốn cho Đức Chúa Giêsu làm vậy. Amen.

        

                                                   THỨ MƯỜI THÌ NGẮM

      Khi quân dữ đem Đức Chúa Giêsu lên trên núi, tên là Ca-la-va-ri-ô; là nơi những sọ kẻ phải giết vì có tội lỗi; mà quân ấy khiến Đức Chúa Giêsu uống rượu với của đắng. Đoạn nó lột áo ra, những máu nơi dấu đòn đánh lại chảy ra theo¥ Bấy giờ nó bắt Đức Chúa Giêsu nằm ngửa trên thánh giá, liền lấy búa đóng đinh tay tả, tay hữu thì nó buộc kéo hết sức, liền giãn xương ngực ra, cho nên Đức Chúa Giêsu đau lắm. Đoạn nó lại kéo hai chân xuống, cho đến lỗ nó làm đã sẵn, mà đóng đinh vào¥
       Bấy giờ các quan lấy một ván viết chữ vào rằng:¥ “Giêsu Na-da-rét, là vua dân Giu-dêu”¥ Đoạn đóng ván ấy vào thánh giá, ý quan viết chữ ấy cho xấu hổ; song le ý Đức Chúa Trời khiến viết chữ ấy cho thiên hạ biết; Đức Chúa Giêsu, dù mà chịu hèn hạ làm vậy, thì cũng là vua thật Giu-dêu, cùng khắp mọi nước¥ Đoạn nó đào lỗ dựng thánh giá lên, khi ấy dấu hai tay Đức Chúa Giêsu, bởi xác nặng thì xếch ra, máu chảy xuống đất dòng dòng¥ Bấy giờ bốn người các quan, lấy áo ngoài Đức Chúa Giêsu, cắt chia ra làm bốn phần¥ Còn áo trong thì để vậy, mà bắt thăm ai được thì lấy¥ Đoạn những sãi, cùng các quan, cả và thiên hạ nhạo cười làm cho xấu hổ, mà Đức Chúa Giêsu nguyện rằng:¥ “Con xin Đức Chúa Cha tha tội cho chúng vì lầm chẳng biết”¥
         Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kính mừng¥ Thương Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh vì cả và loài người ta. Xin dâng mình chúng tôi cho Đức Chúa Giêsu, vì đã lấy hết máu mình mà chuộc tội cho thiên hạ¥ Amen.


THỨ MƯỜI MỘT THÌ NGẮM

       Khi quân dữ đóng đinh Đức Chúa Giêsu cùng đóng đinh hai người trộm cướp hai bên; mà đứa bên tả mắng Đức Chúa Giêsu rằng:¥ phải con Đức Chúa Trời, sao chẳng chữa mình cùng chữa ta nữa¥ Bấy giờ người bên hữu mắng nó rằng:¥ “Ta là kẻ có tội, đáng sa hoả ngục chịu đóng đinh thì thậm phải¥ nào người có tội lỗi gì mà chịu làm vậy, sao mày trách người làm chi?”¥  Đoạn xin cùng Đức Chúa Giêsu rằng;¥ “Lạy Chúa tôi, khi nào lên nước trên trời, nhớ đến tôi cùng”¥ Bấy giờ Đức chúa Giêsu trở mặt lại cùng người ấy mà phán rằng:¥ “ Thật hôm nay, ta cho người ở nơi vui vẻ cùng ta”¥ Sau nữa, rất thánh Đức Mẹ nghe biết đã đem con đi giết, thì người đi theo, dọc đàng thấy máu con rơi, mà đến nơi Đức Chúa Giêsu chịu nạn¥ Khi các quan đóng đinh Người, thì cũng như đóng đinh trong lòng Đức Mẹ, vì người yêu con trên hết mọi sự¥ Vậy Đức Chúa Giêsu thấy Đức Mẹ đứng gần ông thánh Gioan thì thương mà phán rằng:¥ “Ơ Mẹ, ấy  Gioan là con Mẹ”; lại phán cùng ông thánh Gioan rằng:¥ “Bà ấy là mẹ con”¥ Đức Mẹ nghe làm vậy thì lo buồn lắm, vì đã biết thật, một ít nữa con chẳng còn ở cùng mẹ nữa¥ Khi ấy là giờ ngọ, mà cả trời đất liền tối tăm mù mịt, mặt trời xem chẳng đáng, Chúa sinh nên muôn vật chịu nạn, cùng chịu xấu hổ dường ấy¥
          Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kính mừng¥ Thương Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ, xin cho  chúng tôi được làm con rất thánh Đức Bà, như ông thánh Gioan thưở xưa. Amen.

THỨ MƯỜI HAI THÌ NGẮM

      Khi Đức Chúa Giêsu một giờ rưỡi ở trên thánh giá, mà ở lặng, cầu cùng Đức Chúa Cha thầm thì, đoạn Đức Chúa Giêsu than thở  cả tiếng rằng:¥ “Đức Chúa Cha để con chịu một mình làm sao?”¥ Ý người nói làm vậy, cho thiên hạ biết, Đức Chúa Giêsu chịu thương khó hết lòng hết sức vì chúng tôi¥ Đoạn Đức Chúa Giêsu mướt máu, thì kêu rằng:¥ “Khát nước”, quân dữ liền lấy giấm đưa lên cho uống, bấy giờ người phán rằng:¥ “Đã đoạn, ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ”¥
         Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kính mừng¥ Thương Đức Chúa Giêsu, xin cho chúng tôi đẹp lòng  Đức Chúa Giêsu liên, chớ bắt chước quân Giu-dêu, lấy của chua cho uống, ấy là chớ làm tội lỗi mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa¤ Amen.
THỨ MƯỜI BA THÌ NGẮM

       Khi Đức Chúa Giêsu chảy hết máu mình ra, con mắt thì lõm vào; mặt mũi thì xanh xao, liền kêu cả tiếng rằng:¥ “Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha”.¥ Đoạn thì gục đầu xuống bên Đức Mẹ đứng, như giã Đức Mẹ vậy, mà linh hồn cực trọng ấy ra khỏi xác liền sinh thì¥ Bấy giờ cả và thiên hạ liền động, núi non là đá vỡ ra, màn trong nhà thờ xé ra làm hai, mồ kẻ chết bổng chốc liền mở ra, mà trời đất liền u ám, như thương Đức Chúa  Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ¥
           Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kính mừng¥ Đội ơn cha cả đã chịu chết vì con dữ là chúng tôi, xin dốc lòng chừa mọi tội, làm cho Đức Chúa Giêsu chịu chết làm vậy¥ Amen.

THỨ MƯỜI BỐN THÌ NGẮM

     Khi linh hồn Đức Chúa Giêsu ra khỏi xác, xuống ngục tổ tông, cứu những kinh hồn các thánh xưa ở đó, đợi trông Đức Chúa Giêsu xuống thế chuộc tội cho thiên hạ¥ Bấy giờ quan tướng cùng nhiều người các quan thấy những phép lạ làm vậy, thì xưng ra rằng:¥ “người nầy là con Đức Chúa Trời thật”, liền đánh ngực ăn năn, vì đã phạm tội cực trọng ấy¥
           Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kính mừng¥ Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng tôi còn dưới thế, trông ngày sau thấy mặt cực tốt cực lành, như các thánh ở ngục tổ tông xưa. Amen.

THỨ MƯỜI LĂM THÌ NGẮM

    Khi xác Đức Chúa Giêsu còn trên thánh giá, thì có một người các quan lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giêsu phải trái tim, bấy giờ máu cùng nước chảy ra, song le khi ấy xác Đức Chúa Giêsu chẳng có đau, vì đã sinh thì nhưng mà lòng Đức Mẹ đau lắm, như đâm trong lòng vậy, vì nó chẳng thương khi còn sống, cũng chẳng thương khi đã sinh thì¥ Đoạn hai người trọng là môn đệ Đức Chúa Giêsu: một là Giuse, hai là Nicôđêmô, cất xác xuống, mà phó ở tay Đức Mẹ, thì người khóc thương con chẳng có khi đừng¥ Đoạn tắm xác Đức Chúa Giêsu, mà táng trong hang đá, cũng như cất xác Đức Mẹ với, vì người thảm thiết thương con lắm, khi cất xác con thì như cắt ruột mẹ ra vậy¥
         Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kính mừng¥ Thương Đức Chúa Giêsu để cho người ta cất xác xuống đất, xin cho chúng tôi nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu xưa chịu vì tội thiên hạ, mà tích trong lòng chúng tôi cho đến trọn đời. Amen


NGẮM RẰNG

       Phép lần hạt năm dấu thánh Đức Chúa Giêsu. Ba mươi kinh lạy Cha, cùng năm kinh kính mừng, chia ra làm sáu phần.

THỨ NHẤT THÌ NGẮM

       Khi quân dữ bắt chân tả Đức Chúa Giêsu vào thánh giá mà đóng đinh sắt bằng mũi đau đớn lắm, máu chảy xuống dòng dòng.
        Ngắm rằng: Đức Chúa Giêsu là con thật Đức Chúa Trời đã xuống thế làm người, chịu đóng đinh chân tả đau đớn làm vậy vì ai? Thật là vì tội lỗi tôi. Vậy tôi ngắm thân tôi này, từ khi Đức Chúa Trời sinh ra tôi ở thế gian cho đến rày, khi mới sinh ra thì đã mắc phải tội tổ tông truyền, khi đến tuổi khôn thì đã nhuộm những mùi đen đỉu là nết xấu, những tắm trong biển hôi hám là mê sự hèn thế gian, những đi trong rừng tối tăm rậm rạp là phạm muôn vàn tội lỗi kể chẳng xiết, đã ra vô phép ngộ nghịch mất lòng Đức Chúa Trời, mà những tội lỗi tôi phạm là sự nặng lắm, thế gian này chẳng biết lấy công gì, của gì mà đền được; cho nên con Đức Chúa Trời trọng vô cùng, bởi lòng rất nhân lành thương yêu tôi lắm, chẳng nỡ lấy một lời phán hư không, mà tha tội cho tôi, hay là lấy một hạt nước mắt mà chuộc tội tôi, một lấy cả và mình phó cho kẻ dữ làm khốn nát hết thịt ra cùng chịu đóng đinh chân tay mà chịu chết vì tôi làm vậy. Thương ôi! Tôi là vật gì mà Chúa tôi Thương xót dường ấy! Tôi làm tội lỗi mà Chúa tôi chịu phạt cách dữ làm vậy! ơ linh hồn tôi! Hãy mở con mắt ra mà xem cùng suy ngắm thế nào.
            Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm kinh lạy cha, lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh chân tả vì chúng tôi đi đàng trái, cùng nguyện một Kinh Kính mừng, thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng, như phải đóng đinh vậy. Xin cho chúng tôi chừa đi đàng trái là chớ làm tội lỗi, mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.THỨ HAI THÌ NGẮM

        Khi quân dữ bắt chân hữu Đức Chúa Giêsu vào thánh giá, mà đóng đinh nơi có gân, cùng mạch máu nhiều, cho nên cả và mình Đức Chúa Giêsu phải khốn.
        Ngắm rằng: Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh chân hữu làm vậy vì ai? Thật là vì tội lỗi tôi, từ có trí khôn cho đến rày chẳng những là phạm tội vô phép cùng Đức Chúa Trời, mà lại bất nghĩa quên mọi ơn lành Đức Chúa Trời đã xuống cho tôi, cùng gìn giữ dưỡng nuôi liên chẳng có khi đừng, lại mở lòng cho biết Chúa muôn vật và soi sáng trí khôn cho được tin có thiên đàng hoả ngục, biết đàng phúc sự tội, lại gặp nhiều cách thế làm việc lành đi đàng rỗi linh hồn, mà tôi ơ hờ chẳng xem sao, một cúi đầu xuống như muông chim, theo tính xác thịt mê sự hèn thế gian mà phạm tội chẳng giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời.
      Thương ôi! Giống muông chim kia còn biết mùa làm tổ, mà tôi chẳng biết mùa làm việc lành phúc đức, một lần nữa để qua ngày tháng hư không, ít nữa đến toà phán xét tôi sẽ thưa lại làm sao? Ơ kẻ vô nhân bất nghĩa này! mày hãy cầm trí lại mà suy ngắm thế nào.
         Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm kinh lạy cha, đội ơn Đức Chúa Giêsu xưa ở thế gian ba mươi năm, mỏi chân những đi dạy dỗ chúng tôi, mà chúng tôi lấy đinh đóng chân cho. Lại nguyện một Kinh Kính mừng; thương Đức Mẹ phải khốn cùng con; xin cho chúng tôi hằng đi đàng ngay thật, là đẹp lòng Đức Chúa Giêsu liên. Amen.

THỨ BA THÌ NGẮM

       Khi quân dữ bắt tay tả Đức Chúa Giêsu vào thánh giá, lấy đinh sắt đóng vào đau lắm, mà bởi cả và mình Đức Chúa Giêsu nặng thì lỗ tay xếch ra càng đau hơn nữa.
        Ngắm rằng: Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh tay tả khốn cực làm vậy vì ai? Thật vì tội lỗi tôi, xưa nay chịu những ơn Đức Chúa Trời xuống cho linh hồn và xác kể chẳng xiết, mà tôi đã lấy những ơn ấy trở nên khí giới làm nghịch cùng Đức Chúa Trời. Ơ trí khôn tôi! Hãy nhớ lại mà làm chứng: tay tôi từ bé cho đến rày thật là đã cầm khí giới, là đã phạm nhiều tội lỗi ô uế độc dữ trái nghịch, cho nên con Đức Chúa Trời chịu đền cách khốn cực vì tội tôi dường ấy! Tôi có trách được quân Giu-dêu đóng đinh Chúa tôi dường ấy chăng? Nếu tôi suy cho tỏ thì biết thật rằng: quân ấy đóng đinh Chúa tôi có một lần, vả lại vì lầm chẳng biết, mà tôi đã nghe biết, đã xem thấy hình tượng, đã tin thật, song tôi  còn đóng đinh con Đức Chúa Trời  nhiều  lần, là phạm nhiều tội lỗi mà chớ.
         Thương ôi! Tội tôi là giống độc dữ làm sao, mà làm khốn cho Chúa  tôi dường ấy.
         Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm kinh lạy cha, đội ơn Cha cả chẳng tiếc mình vì con dữ là chúng tôi, cùng nguyện một Kinh Kính mừng, thương Đức Mẹ đau đớn cùng con, xin cho chúng tôi chừa sự chẳng nên, cho ngày sau được khỏi bên tay tả Đức Chúa Giêsu, là bên kẻ phải sa hoả ngục. Amen.THỨ BỐN THÌ NGẮM

          Khi quân dữ bắt tay hữu Đức Chúa Giêsu vào thánh giá, mà bởi chẳng đến lỗ nó làm đã sẵn, thì nó buộc tay kéo ra cho đến nơi liền giãn xương ngực ra, cho nên đau lắm thì mới đóng đinh vào.
          Ngắm rằng: Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh tay hữu cùng giãn xương ngực ra khốn cực dường ấy vì ai? Thật là vì tội lỗi tôi, xưa nay những nguội lạnh trể nại làm biếng việc lành.
         Thương ôi! Tội làm biếng này thật là giặc mọi nhân đức, cùng là mẹ sinh ra muôn vàn tội lỗi. Ơ năm tháng ngày giờ Đức Chúa Trời sinh ra tôi ở thế gian này làm cơ nghiệp gì đó ru? Thật có một ý cho tôi thờ phượng kính mến Cha cả hết lòng hết sức, mà làm mọi việc lành cho nên, cho được rỗi linh hồn mà chớ. Song tôi ngắm thân tôi này thật là đất xấu xa, chẳng hay mọc  được cây gì lành, hoa gì thơm, trái gì tốt là việc lành phúc đức, một lần nữa để qua ngày tháng hư không; lỗ tai tôi chẳng thiết nghe lời Chúa tôi phán dạy, lời các thánh giảng truyền, kẻ nhân đức làm gương cho tôi bắt chước, song tôi như kẻ có bệnh, dù thấy của ngon cũng như của đắng vậy, có khi ép mình mà ăn một hai miếng, thì cũng chẳng sinh nên cơ nhục gì, một nguội lạnh lòng liên, ấy là cội rễ mở đàng tội lỗi mà chớ. Thương ôi! Bệnh nầy nguy lắm, tôi biết liệu làm sao?
        Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm kinh lạy cha, thương Đức Chúa Giêsu lấy tay làm những sự lành cho thiên hạ, mà người ta trả công cho làm vậy. Cùng nguyện một Kinh Kính mừng; thương Đức Mẹ bởi yêu con hơn mình thì thảm thiết lắm. Xin cho chúng tôi làm những sự phúc đức, cho ngày sau được ở bên tay hữu Đức Chúa Giêsu, là bên kẻ đáng lên thiên đàng.Amen


THỨ NĂM THÌ NGẮM

         Khi Đức Chúa Giêsu đã sinh thì, thì có một người các quan lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giêsu phải trái tim, máu cùng nước chảy ra: bởi người đã sinh thì, thì chẳng có đau, nhưng mà lòng Đức Mẹ đau lắm, như phải dấu ấy thâu qua trái tim vậy.
         Ngắm rằng: Đức Chúa Giêsu chịu đâm cạnh nương long phải trái tim khốn cực dường ấy vì ai? Thật là tội bởi lòng tôi mà ra.
          Thương ôi! Ơ lòng cực dữ này là mạch chảy ra muôn vàn tội lỗi, là kho chứa những sự lo tưởng dơ dáy, là hang nuôi những tính kiêu ngạo, là tổ những sự gian tham độc dữ là dường nào? Song tôi như kẻ đã quen mặc áo mùi thâm, dù phải giống gì dơ dáy thì cũng chẳng xem sao, một lấy tính mê ý trái mình mà che lấp đi, cho nên lòng càng ngày càng hạ xuống ra tối tăm ngây muội mê đắm xác thịt phạm tội mãi mà thôi.
        Thương ôi! Lòng này là lòng làm sao mà tội lỗi gớm ghiếc thế này. Ý Đức Chúa Trời thông biết vô cùng, ít nữa sẽ bày giải ra trước toà Chúa công bằng vô cùng tôi chối cãi được chăng?
       Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm kinh lạy cha, đội ơn Đức Chúa Giêsu, xưa lấy hết máu trong mạch đổ ra cho chúng tôi, cùng nguyện một Kinh Kính mừng, thương Đức Mẹ như phải dao sắc thâu qua lòng vậy, xin cho chúng tôi chớ có lòng yêu sự thế gian mà bỏ nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu bởi yêu dấu chúng tôi cho nên chịu chết làm vậy.Amen
THỨ SÁU THÌ NGUYỆN BA KINH LẠY CHA

          Kính lạy đinh sắt thâu qua chân tay Đức Chúa Giêsu, cùng nguyện một Kinh lạy Cha, kính lạy lưỡi đòng thâu qua cạnh nương long Đức Chúa Giêsu, cùng một kinh lạy Cha, kính lạy thánh giá, là giường cha cả muôn vật nằm khi sinh thì: xin Đức Chúa Giêsu lấy thánh giá, đinh sắt, lưỡi đòng, như chìa khoá mở cửa thiên đàng cho chúng tôi được vào. Amen.


LỜI THAN

     Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, rày làm vua mọi sự khốn khó, vì chẳng thiếu giống gì dữ mà Chúa con chẳng chịu, con mắt xem những kẻ nghịch vây chung quanh, lỗ tai nghe những lời xỉ vả diếc dóc nhạo cười, mũi ngửi những mùi hôi hám bởi xác những kẻ chết gần đó, cùng nước bọt nó nhổ ngang mặt, miệng uống những của đắng đót, chân tay đinh sắt thâu qua, cả và mình chẳng còn nơi đâu lành, ơ linh hồn tôi! Hãy ngắm lòng rất nhân lành Chúa trời đất khi thấy loài người ta, đã ra vô phép bất nghĩa phạm nhiều tội lỗi, mà chẳng nỡ bỏ hư không, lại xuống thế làm người chuộc tội chịu chết cho chúng tôi dường ấy, ơ tội A-dong cùng tội tôi độc dữ hơn mọi giống thuốc độc, vì làm cho Chúa chẳng hay chịu sự gì khó, mà rày chịu trăm nghìn sự khốn khó, Chúa chẳng hay chết, bởi gánh tội tôi cho nên chịu chết làm vậy. Ơ một nắm đất dơ dáy này! Mầy hãy cầm trí lại mà suy tội mày nặng là thế nào, cùng suy kẻ chịu đền cho mày được khỏi tội cùng khỏi phạt là ai? Mà chẳng những là tội thiên hạ cùng tội mày cho nên con Đức Chúa Trời chịu đóng đinh làm vậy, mà khi mày phạm tội gì trọng thì như đóng đinh con Đức Chúa Trời một lần mà chớ. Ơ con cháu A-dong! Hãy lên núi Ca-la-va-ra-ô mà xem cha cả ta nằm giường cực dữ là cây thánh giá, mà ta còn muốn xem sự gì dưới thế gian này nữa? Bởi tổ tông chúng tôi giơ tay lên lấy trái cấm mà ăn, cho nên con Đức Chúa Trời phó  hai tay cho kẻ dữ kéo ra mà đóng đinh trên cây thánh giá. Bởi chân chúng tôi đi đàng trái, là phạm muôn vàn tội lỗi, cho nên con Đức Chúa Trời phải chịu đóng đinh hai chân làm vậy! bởi lòng chúng tôi là kho chứa những sự tư tưởng dơ dáy, những tính kiêu ngạo, những sự gian tham độc dữ, cho nên con Đức Chúa Trời phải chịu lưỡi đòng đâm cạnh nương long máu cùng nước chảy ra! Bởi mình chúng tôi yêu sự chẳng nên, cho nên cả và mình Đức Chúa Giêsu chịu nát hết thịt ra làm vậy.
     Lạy Chúa con! Bây giờ con chẳng dám mở miệng ra mà nói được lời gì, vì lót đời con những cúi đầu xuống như muông chim, theo tính xác thịt, mê sự hèn thế gian, mà phạm tội mất lòng Đức Chúa Trời, đã quên công nghiệp cực trọng vô cùng Đức Chúa Giêsu đã chuộc tội cho con kể chẳng xiết. Lẽ đâu con còn  dám ngửa mặt lên trời, hay là dám kêu van sự gì cùng Chúa con nữa! Song con nhớ lời đấng thánh xưa rằng: Đức Chúa Giêsu đã giăng tay ra sẵn trên cây thánh giá có ý chờ kẻ có tội trở lại mà ôm lấy.
         Cho nên con cả lòng sấp mình xuống đất. Lạy Chúa con chịu đóng đinh trên cây thánh giá, mà xưng ra con là kẻ có tội nhiều. Xin mở tay nhân lành ra mà chịu lấy con, xin vì một hạt máu cực châu báu bởi mình Chúa con đã chảy ra trên thánh giá, mà tha tội cho con, lại xin xuống sức giữ đạo cho trọn, cùng chữa mọi tội lỗi mà giữ nghĩa cùng Chúa con cho đến trọn đời, vì lời rất nhân lành Chúa con phán ngày trước rằng: “ Ngày nào treo ta lên, thì ta kéo mọi sự lên cùng ta”. Rày là giờ Chúa con ở trên cây thánh giá cao làm vậy, thì xin nhớ lời đã phán, là kéo lòng con lên, kẻo còn mê sự hèn thế gian nầy nữa, một thờ phượng, cùng kính mến Chúa con trên hết mọi sự. Amen.NGẮM DẤU ĐINH

      Phép lần hạt năm dấu thánh Đức Chúa Giêsu. Ba mươi Kinh lạy Cha cùng năm Kinh Kính mừng chia ra làm sáu phần.

                                                 THỨ NHẤT THÌ NGẮM

   
      Khi quân dữ bắt chân tả Đức Chúa Giêsu vào thánh giá, mà đóng đinh sắt bằng mũi đau đớn lắm, máu chảy xuống dòng dòng!
         Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm Kinh lạy Cha, lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh chân tả vì chúng tôi đi đàng trái. Cùng nguyện một Kinh Kính mừng, thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng, như phải đóng đinh vậy. Xin cho chúng tôi chừa đi đàng trái là chớ làm tội lỗi mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.
        
THỨ HAI THÌ NGẮM

       Khi quân dữ bắt chân hữu Đức Chúa Giêsu vào thánh giá, mà đóng đinh nơi có gân cùng mạch máu nhiều, cho nên cả và mình Đức Chúa Giêsu phải khốn.
        Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm Kinh lạy Cha, đội ơn Đức Chúa Giêsu xưa ở thế gian ba mươi ba năm mỏi chân những đi dạy dỗ chúng tôi, mà chúng tôi lấy đinh đóng chân cho. Cùng nguyện một Kinh Kính mừng: Thương Đức Mẹ phải khốn cùng con. Xin cho chúng tôi hằng đi đàng ngay thật là đẹp lòng Đức Chúa Giêsu liên. Amen.
            

                                                    THỨ BA THÌ NGẮM

     Khi quân dữ bắt tay tả Đức Chúa Giêsu vào thánh giá, lấy đinh sắt đóng vào đau đớn lắm, mà bởi cả và mình Đức Chúa Giêsu nặng, thì lỗ tay xếch ra càng đau hơn nữa.
       Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm Kinh lạy Cha. Lạy ơn Cha cả chẳng tiếc mình vì quân dữ là chúng tôi. Lại nguyện một Kinh Kính Mừng: Thương Đức Mẹ đau đớn cùng con, xin cho chúng tôi chừa sự chẳng nên, cho ngày sau được khỏi bên tay tả Đức Chúa Giêsu là bên kẻ phải sa hoả ngục. Amen.


THỨ BỐN THÌ NGẮM

       Khi quân dữ bắt tay hữu Đức Chúa Giêsu vào thánh giá, mà bởi chẳng đến lỗ nó đã làm sẵn, thì nó buộc tay kéo ra đến nơi, liền giãn xương ngực ra, cho nên đau lắm, thì mới đóng đinh vào.
          Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm Kinh lạy Cha, đội ơn Đức Chúa Giêsu xưa lấy tay làm những sự lành cho thiên hạ, mà người ta trả công cho làm vậy, cùng nguyện một Kinh Kính mừng, thương Đức Mẹ bởi yêu con hơn mình thì thảm thiết lắm, xin cho chúng tôi làm những sự phúc đức , cho ngày sau được ở bên tay hữu Đức Chúa Giêsu, là bên kẻ đáng lên thiên đàng. Amen.   

                                                   THỨ NĂM THÌ NGẮM

       Khi Đức Chúa Giêsu đã sinh thì, thì có  một người các quan lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giêsu phải trái tim, máu cùng nước chảy ra; bởi người đã sinh thì, thì chẳng có đau, nhưng mà lòng Đức Mẹ đau lắm, như phải dấu ấy thâu qua trái tim vậy.
      Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm Kinh lạy Cha, đội ơn Đức Chúa Giêsu, lấy hết máu trong mạch đổ ra cho chúng tôi. Cùng nguyện một Kinh Kính mừng: Thương Đức Mẹ như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin cho chúng tôi chớ có lòng yêu sự thế gian mà bỏ nghĩa cùng Đức Chúa  Giêsu, bởi yêu dấu chúng tôi cho nên chịu chết làm vậy. Amen.THỨ SÁU THÌ NGUYỆN BA KINH LẠY CHA

   Kính lạy đinh sắt thâu qua chân tay Đức Chúa Giêsu, cùng nguyện một kinh lạy Cha, kính lạy lưỡi đòng thâu qua cạnh nương long Đức Chúa Giêsu, cùng nguyện một Kinh lạy Cha, kính lạy thánh giá là giường Cha cả muôn vật nằm khi sinh thì. Xin Đức Chúa Giêsu lấy thánh giá, đinh sắt lưỡi đòng  như chìa khoá mở cửa thiên đàng cho chúng tôi được vào. Amen.

Phản ứng:

2 nhận xét:

  1. Thành thật tri ân các bạn sinh viên đã đăng bài ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu để chúng tôi thêm lòng sốt mến, nhất là trong Tuần Thánh sắp đến.

    Trả lờiXóa

Bản quyền của SVCG Thánh Tâm - Huế. chi tiết xin liên hệ: sinhvienthanhtamhue@gmail.com. Được tạo bởi Blogger.
| Copyright © 2013 SVCG Thánh Tâm - Huế